Náhradní vozidla poskytujeme pouze klientům, kteří na něj mají nárok z povinného ručení viníka, nebo havarijního připojištění v důsledku pojistné události na svém voze. Po předchozí dohodě může být klientem sama pojišťovna. Vozidla poskytujeme od 2 do 30 dnů, na žádost likvidátora možno i déle. Náhradní vozidla poskytujeme na dobu nezbytně nutnou k opravě vlastního vozu, nebo v případě totální škody do výplaty pojistného plnění. Při žádosti o přímou úhradu náhradního vozidla pojišťovnou je předem nutný výběr vozu a stanovení délky opravy poškozeného vozidla Vaším likvidátorem (toto neplatí při vlastním výběru a úhradě a následnému proplacení pojišťovnou). Náhradní vozidla poskytujeme pouze oprávněným osobám tzn. majiteli, nebo provozovateli poškozeného vozu. V případě, že majitelem (provozovatelem) vozidla je právnická osoba (firma) je oprávněnou osobou jednatel společnosti popř. jakákoliv jím zmocněná osoba. Plná moc nemusí být ověřena.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí náhradního vozidla uzavřené mezi společností RENT plus s.r.o. IČO 24144967 se sídlem Revoluční 1044/23 Praha 1 - 110 00, (dále jen poskytovatel) a klientem uvedeného na přední straně.

1. Smlouva

Smlouva se sjednává na dobu určitou počínaje převzetím vozu a podpisem smlouvy. Smlouva zaniká uplynutím sjednané doby.
V případě prodloužení doby opravy poškozeného vozidla, nebo výplaty pojistného plnění při totální škodě lze smlouvu prodloužit nejpozději však 12 hodin před plánovaným vrácením. Při žádosti o přímou úhradu náhradního vozidla pojišťovnou je předem nutný souhlas likvidátora s prodloužením (toto neplatí při vlastní úhradě a následnému proplacení pojišťovnou). Podmínky poskytnutí náhradního vozidla jsou po celou dobu neměnné.
Nevrácení náhradního vozidla v plánovaném termínu bez předchozího schváleného prodloužení je považováno za závažné porušení smlouvy a vede k jejímu okamžitému ukončení.
Poskytovatel je povinen předat klientovi náhradní vozidlo v dobrém technickém stavu, s plnou nádrží, v čase a místě uvedeném na smlouvě a řádně do ní zapsat všechna poškození a připomínky klienta. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
Klient je povinen vrátit náhradní vozidlo ve stavu v jakém ho přijal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Vozidlo včetně klíčů a dokladů musí převzít určený zaměstnanec poskytovatele, který je povinen o tomto provést zápis do smlouvy.

2. Podmínky užívání

Náhradní vozidlo může užívat pouze osoba (osoby) uvedená ve smlouvě, která je povinna dodržovat všechny dopravní i jiné platné předpisy spojené s provozem a užíváním vozidla. Klient je povinen včas upozornit poskytovatele na všechny závady, nebo nutnost servisu zjištěné během užívání. Poskytovatel rozhodne, zda vymění vůz za bezvadný kus, nebo zda je možné předmětné vozidlo nadále užívat. Všechny náklady spojené s takovou to opravou, nebo servisem (včetně dopravy) nese poskytovatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla klientem. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu klient a dále sám odpovídá za škodu, která v důsledku takové činnosti vznikne.
Klient je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití, nebo poškození zejména tak, že nezanechá klíče, nebo dokumenty ve vozidle ani na jiném přístupném místě. V takovém případě hradí plnou aktuální cenu odcizeného vozidla. V případě možnosti parkování na vlastním pozemku, hlídaném parkovišti, nebo garážích takové možnosti využije. Klient nesmí řídit náhradní vozidlo po požití alkoholických nápojů, omamných látek, léků, nebo jiných látek, které mohou mít vliv na jeho shopnost řízení vozidla. Takové jednání je považováno za závažné porušení smlouvy a vede k jejímu okamžitému ukončení. V případě poškození vozidla v tomto stavu hradí klient veškeré náklady spojené s jeho opravou v plné výši a doba užívání se automaticky prodlužuje až do ukončení opravy a předání vozidla zpět poskytovateli.
S náhradním vozidlem je zakázáno se účastnit jakýkoliv druhů závodů a soutěží, používat jej k tažení, nebo vlečení vozidel, přívěsů a jiného nákladu, popř. na vozidle provádět úpravy, nebo změny. Takové jednání je považováno za závažné porušení smlouvy a vede k jejímu okamžitému ukončení. S vozidlem je možné vycestovat pouze do ostatních zemí EU s výjimkou Rumunska, Bulharska, Maďarska, Polska a Slovinska. Případné porušení tohoto nařízení vede k okamžitému ukončení smlouvy.

3. Nehoda, poškození, nebo odcizení vozidla

V případě dopravní nehody, poškození, nebo odcizení vozidla popř. jeho části, poranění, nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) je klient povinen zajistit přivolání Policie ČR, aby nehodu vyšetřila a o výsledku vydala klientovi potvrzení, které neprodleně předá poskytovateli. Policii ČR není třeba volat pouze k vyloženě malé škodě.
V případě jakékoliv škodné události při provozu vozidla je klient povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Oznámení o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k náhradnímu vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. V případě klientem nezaviněné dopravní nehody je poskytovatel povinen mu v nejkratší možné době přistavit další náhradní vozidlo. Pokud nehodu zavinil klient, záleží na poskytovateli zda mu poskytne další náhradní vozidlo či nikoliv.
Klient je povinen poskytovat policii, poskytovateli a pojišťovně veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. Všechna náhradní vozidla mají sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Pokud nebylo dohodnuto jinak, hradí klient při škodě z jeho viny, nebo při odcizení pouze spoluúčast ve výši 10 % z celkové škody, minimálně však 10.000 Kč. Spoluúčast se hradí vždy když škodu způsobí klient, nebo viník není znám, stejně jako případné náklady na odtah vozidla zpět k poskytovateli.
Pokuty vyměřené klientovi za dopravní přestupky, kterých se dopustí s náhradním vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo příslušenství k vozidlu, včetně nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod jsou vždy k tíži klienta.

4. Úhrada náhradního vozidla

a) úhrada klientem
Klient skládá při podpisu smlouvy zálohu ve výši sjednané doby užívání + dohodnutou kauci dle značky a modelu náhradního vozidla. Po vrácení vozidla bude provedeno vyúčtování s vrácením přeplatku klientovi (v případě prodloužení s možným doplatkem poskytovateli).

b) úhrada pojišťovnou
Klient skládá při podpisu smlouvy pouze dohodnutou kauci dle značky a modelu náhradního vozidla. Po vrácení vozidla bude kauce navrácena klientovi. Případné prodloužení musí schválit likvidátor, jinak bude doúčtováno klientovi. Pokud je klientem plátce DPH, hradí jeho výši dle vystaveného daňového dokladu.

5. Ostatní

Poskytovatel odpovídá klientovi, nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s užíváním náhradního vozidla, způsobené zaviněním nebo nedbalostí poskytovatele. Všechny takové ztráty, nebo škody musí být poskytovateli oznámeny do 24 hodin od jejich vzniku.
Klient je povinen oznámit poskytovateli změnu názvu, nebo sídla společnosti, bydliště, příp. jiné změny, které by mohli ovlivnit řádné plnění závazků z této smlouvy vyplývajících.
Klient souhlasí s tím, aby údaje z této smlouvy včetně jeho osobních údajů byly zpracovány a uchovány v databázi poskytovatele.
Klient je pro případ svého prodlení s vrácením vozidla poskytovateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že poskytovatel ohlásí toto vozidlo jako zcizené (příp. jako neoprávněné užívaní cizí věci) policejním orgánům, popř. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti plynou nese výlučně klient.
Užívá-li klient vozidlo v rozporu se sjednanými podmínkami, nebo způsobem, kterým způsobuje poskytovateli škodu nebo taková škoda hrozí, má poskytovatel právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.
Při ukončení smlouvy z důvodu jejího porušení ze strany klienta, je klient vždy povinen následně uhradit veškeré náklady spojené se zajištěním a přepravou vozidla zpět na místo převzetí, nebo uvedením vozidla zpět do původního stavu. V tom případě se doba užívání automaticky prodlužuje až do ukončení opravy a předání vozidla zpět poskytovateli.
V záležitostech, které nejsou touto smlouvou (a podmínkami) výslovně upraveny, se tyto řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky.